Cơ hội hợp tác

Cơ hội hợp tác

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Hợp tác với các trung tâm gia sư khác, hoặc các bạn chưa có điều kiện để mở 1 website gia sư. Cơ hội hợp tác với chúng tôi như sau:

- Các bạn có lớp dạy, chúng tôi có gia sư: Khi chúng tôi giới thiệu gia sư, chúng tôi thanh toán cho các bạn 40%

- Các bạn có gia sư, chúng tôi có lớp: Khi các bạn giới thiệu gia sư, chúng tôi chia phí lại cho các bạn 60%

Nguyên tắc chia là 6 / 4

6 cho thông tin lớp học, 4 cho thông tin gia sư.

Cụ thể:

- Chúng tôi cần gia sư dạy lớp 9, học phí 2.000.000 VNĐ, mức thu 700.000 VNĐ. Các bạn giới thiệu gia sư, các bạn thu phí của gia sư 700.000 VNĐ. Các bạn nộp cho chúng tôi 420.000 VNĐ

- Các bạn có lớp 10, học phí 2.000.000 VNĐ, mức thu phí 700.000 VNĐ, chúng tôi giới thiệu gia sư, chúng tôi thanh toán phí cho các bạn là 420.000 VNĐ

Các chi phí in ấn, tài liệu... bên nào giới thiệu gia sư, bên đó tự chịu trách nhiệm.