Hợp đồng của phụ huynh với gia sư

Hợp đồng của phụ huynh với gia sư

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LÀM GIA SƯ
Số:.../...

Hôm nay, ngày... tháng... năm... tại …………………………………………….. chúng tôi gồm có:

Bên A: (Bên thuê gia sư)

Họ và tên:........................................ Tuổi:...........................................................................................

- Địa chỉ thường trú:............................................................................................................................

- Điện thoại:..........................................................................................................................................

Bên B: (Bên thực hiện làm gia sư)

Họ và tên:........................................ Tuổi:...........................................................................................

- Địa chỉ liên lạc:.................................................................................................................................

- Điện thoại:..........................................................................................................................................

Sau khi trao đổi và bàn bạc hai bên đi đến thống nhất lập hợp đồng dịch vụ với nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý để bên B làm gia sư dạy kèm:

- Môn học, tên người học: .................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

- Địa điểm học: ....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

- Thời gian học ....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

- Về giáo trình: .....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

- Yêu cầu khác: ....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Điều 2: Thù lao và phương thức thanh toán

- Bên A đồng ý trả cho bên B ............................................................................................................................................................................

- Số tiền này sẽ được thanh toán .......................................................................................................................................................................

- Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam

- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A

- Đôn đốc, nhắc nhở con em mình học đúng giờ

- Bảo đảm địa điểm, thời gian, dụng cụ giảng dạy và phương tiện giúp cho học sinh đạt kết quả (bảng, phấn hoặc bút viết và ánh sáng).

- Thanh toán tiền thù lao cho bên B đầy đủ và đúng hạn

Điều 4: Nghĩa vụ của bên B

- Bảo đảm giờ học đúng lịch (nếu vì một lý do nào đó mà phải nghỉ dạy phải điện thoại báo trước cho bên A ít nhất là 3 giờ và phải dạy bù vào một ngày khác do hai bên thỏa thuận ngay sau đó), nhưng số buổi nghỉ không được quá 3 buổi/tháng.

- Giữ gìn bí mật về những thông tin của gia cảnh trong suốt thời gian giảng dạy cũng như sau này (hoặc nói cách khác là không làm phương hại đến gia đình của bên A) mà trong thời gian giảng dạy tại gia đình.

- Không được chuyển giao nghĩa vụ cho người thứ ba nếu chưa được bên A chấp nhận.

Điều 5: Những thỏa thuận khác

- Sau thời gian học tập là một tháng nếu xét thấy trình độ cũng như học lực không đạt được hiệu quả như mong muốn thì bên B có quyền ngưng hợp đồng trước thời hạn.

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải chủ động trao đổi, bàn bạc giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Điều 6: Thời gian có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản để theo dõi thực hiện. Quý phụ huynh có thể gửi bản sao đến văn phòng Thế Giới Gia Sư để được hỗ trợ.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên) (Ký tên)